Opleidingen info

Als je overweegt een opleiding te volgen, lees dan ook onderstaande info.

ALGEMEEN

Het eerste jaar van elke opleiding staat open voor iedereen. Omdat het algemeen vormend is en nog niet specifiek beroepsgericht, is het ook zeer geschikt voor mensen die zich louter uit persoonlijke interesse grondig in het thema willen verdiepen en niet de intentie hebben er later beroepsmatig mee aan de slag te gaan.

Herbronning
Wie reeds de vorige jaren aan één van de basismodules of opleidingen deelnam kan dezelfde module tot 5 jaar later hernemen voor de helft van de dan geldende cursusprijs (korting niet van toepassing op eventuele verblijfskosten). Dit aanbod is combineerbaar met de korting voor voorafbetaling.

Inhaallessen
Gemiste lessen bij de medische en energetische basismodules en de opleidingen kunnen tot 2 jaar later ingehaald worden in een volgende module (voor zover die dan aangeboden wordt). Inhaallessen kunnen enkel na schriftelijk akkoord van Oost West Centrum, gelden niet als een nieuwe inschrijving en kunnen niet vervangen worden. Inhaallessen moeten vooraf aangevraagd worden (vóór de start van de les waarop je niet aanwezig kan zijn) en je moet je ook vooraf opgeven voor de inhaallessen. De toegestane inhaallessen zijn gratis.
Inhaallessen in andere cursussen en jaartrainingen dan bovenvernoemde zijn niet mogelijk.

AANVULLENDE MODULES
De aanvullende modules zijn:
• energetische basismodules
• medische basismodules
• praktijkmanagement

Structuur aanvullende modules 
Zowel de energetische als de medische basismodules zijn opgebouwd uit modules van 45 uren. Energetische basis omvat 3 modules, samen dus 135 uren, medische basis bestaat uit 2 modules, samen 90 uren. Praktijkmanagement omvat 10 uren.

Cursisten
Deze modules staan open voor iedereen: zowel voor wie persoonlijk geïnteresseerd is in de materie als voor wie er – al of niet professioneel – mee aan de slag wil in het kader van een opleiding. Ze kunnen dus zowel volledig apart gevolgd worden, los van een opleiding, als aanvullend aan een opleiding. Alle aanvullende modules zijn afgestemd op de inhouden van de opleidingen om je een breed kader en een goede basis te geven voor je werkzaamheden als bijvoorbeeld shiatsubeoefenaar of voetreflexoloog.

Tijd en plaats
De lessen van de aanvullende modules worden zowel als dagcursus als in weekendvorm georganiseerd.
De medische en energetische basismodules worden in weekendformule en overdag aangeboden in Antwerpen, de energetische modules ook residentieel in Orval. Praktijkmanagement vindt in Antwerpen (weekends) plaats.

Vrijstelling
Wil je in het kader van een opleiding vrijstelling aanvragen voor een basismodule, dan dien je een dossier in met daarin: je motivatie waarom je vrijstelling wil, bewijzen van reeds gevolgde opleiding met daarbij een afschrift van de lesinhouden, cursusuren, certificaten en adresgegevens van lesgevers en organisatie. Zo kunnen wij inschatten of je geheel of gedeeltelijk vrijgesteld kan worden op basis van je eerder/elders opgedane kennis en ervaring. We brengen je altijd schriftelijk (per e-mail indien mogelijk) op de hoogte.

Certificatie
Een getuigschrift / credit als bewijs van deelname kan voor alle basismodules opgemaakt worden indien gewenst.
Een certificaat (als bewijs voor een mogelijke inschrijving voor een tweede of derde jaar van een opleiding en later ook als getuigschrift bruikbaar) wordt afgeleverd nadat volgende voorwaarden werden vervuld:
- in minimum 85% van de lessen aanwezig geweest zijn
- geslaagd zijn voor de (eventuele) schriftelijke toets
- met voldoening (eventuele) opdrachten afgewerkt hebben
Certificaten kunnen vanaf 1 juli afgehaald worden op het secretariaat. 

Examens 
Elk jaar zijn er op verschillende momenten mogelijkheden om een schriftelijke toets af te leggen voor de energetische en medische basismodules.
Er zijn standaard 3 momenten voorzien:

- eind juni (een week voor de uitreiking van certificaten en de jaarlijkse feestelijke afsluiting van het cursusjaar)
- eind september (na afloop van de zomersessies)
- half februari (voor de modules die in het najaar liepen)

Telkens kan dan ook een herkansingsexamen afgelegd worden. Kandidaten dienen zich hiervoor wel vooraf op te geven.
Voorwaarde voor certificatie is dat minimaal 50% gehaald wordt op elk onderdeel van elk examen en samen gemiddeld 60% per examen.

Het is mogelijk het examen op vrijdag of op zaterdag af te leggen. De maximale examentijd per module is 2 uur. Examentijden zijn vrijdag 16-18u of 19u30-21u30 en zaterdag 10-12u.

Data:
- 23-24 juni 2017
- 29-30 september 2017
- 16-17 februari 2018
- 29-30 juni 2018
- 28-29 september 2018

OPLEIDINGEN

Opleidingen lopen over verschillende jaren en worden begeleid door een team van lesgevers. We bieden momenteel volgende opleidingen:
• Shiatsu (4 jaar)
• Voeding & Vitaliteit (2 jaar)
• Voetreflexologie (2 jaar)
• Cranio-sacraaltherapie (2 jaar)
• Innerlijke Kind Coach (3 jaar)

Structuur opleidingen
De opleidingen zijn opgebouwd uit verschillende cursusjaren, meestal lopend van september/oktober tot juni. De medische en energetische basismodules en praktijkmanagement zijn aanvullende modules die onderdeel zijn van de meeste opleidingen. Ze worden op verschillende momenten in het jaar aangeboden zodat studenten een maximale flexibiliteit hebben bij het samenstellen van hun eigen planning. Deze modules werden ook ontwikkeld met het oog op toekomstige Europese erkenningsnormen voor natuurgeneeskundige opleidingen.

Cursisten
Het eerste jaar van de opleidingen staat open voor iedereen: zowel voor wie persoonlijk geïnteresseerd is in de materie als voor wie er – al dan niet professioneel – mee aan de slag wil. Vanaf het tweede jaar van de opleiding wordt het accent verlegd van persoonlijke verrijking naar heling en transformatie. In dit kader moet dan ook de verplichte deelname gezien worden aan een aantal aanvullende modules.
Het laatste jaar van elke opleiding is speciaal bedoeld voor mensen die als professioneel beoefenaar aan de slag willen. Daarnaast zijn ook de intervisie, supervisie en/of stages van het laatste jaar specifiek gericht op het verder ontwikkelen van professionele vaardigheden.

Vrijstelling
Voor de opleidingen zijn er geen standaard vrijstellingen. Wil je meteen doorstromen naar een tweede jaar bijvoorbeeld, dan is het altijd noodzakelijk een dossier samen te stellen met daarin: je motivatie waarom je meteen wenst door te stromen, bewijzen van reeds gevolgde training met daarbij een afschrift van de lesinhouden, cursusuren, certificaten en adresgegevens van lesgevers en organisatie. Zo kunnen wij inschatten of je geheel of gedeeltelijk vrijgesteld kan worden op basis van je eerder/elders opgedane kennis en ervaring. We brengen je altijd schriftelijk (per e-mail indien mogelijk) op de hoogte.

Huiswerkgroepen
In alle opleidingen worden bij de start van het cursusjaar huiswerkgroepjes opgestart. Het is de bedoeling om in kleine groepjes van 3 à 5 personen (bij voorkeur met deelnemers uit jouw streek of stad) de aangeleerde stof ook praktisch te blijven oefenen buiten de lessen. Dit stimuleert het verwerkingsproces, maakt mogelijk dat de cursisten zich sneller de stof echt eigen maken en elkaar actief ondersteunen. Voor mensen die als enige deelnemer ver van de anderen wonen, wordt een andere huiswerkopdracht afgesproken.
Hiernaast wordt ook verwacht dat de cursisten op eigen tempo en in eigen kring lesinhouden herhalen en oefenen. Reken toch minimum 1 uur per week te besteden buiten de lestijden.

Assistentie
Voor de meeste opleidingen is er in elk jaar een plaats vrij voor een assistent(e). De taak van de assistent(e) bestaat uit de opvolging van praktische zaken zoals materiaal en lokaal checken, het mee corrigeren bij oefeningen en praktijkopdrachten tijdens de les, het als model fungeren voor instructies of het mee oefenen met een cursist als het aantal anders oneven is. Als assistent word je ook de contactpersoon tussen cursisten en organisatie. Er wordt verwacht dat je alle (of in elk geval zo veel mogelijk) lessen van dat jaar aanwezig kan zijn. Om als assistent(e) in aanmerking te komen dien je minstens dat cursusjaar, en bij voorkeur de hele opleiding, met voldoening afgerond te hebben. Kandidaten melden zich via info(at)owc.be of Oost West Centrum tav Luc De Cuyper en vermelden ook de opleidingscursus en het jaar van hun keuze.

Certificatie
Een certificaat wordt afgeleverd nadat volgende voorwaarden werden vervuld:
- in minimum 85% van de lessen aanwezig geweest zijn
- geslaagd zijn voor de schriftelijke toets
- met voldoening (mogelijke) extra opdrachten afgewerkt hebben
- de bijhorende aanvullende modules (zie vermelding bij de vakopleidingen zelf) met voldoening afgewerkt hebben.
Certificaten kunnen vanaf 1 juli afgehaald worden op het secretariaat. In sommige opleidingen kan het certificaat de laatste les of de eerste les van het volgende jaar meegegeven worden.

Toetsing en evaluatie
De evaluatie gebeurt telkens tijdens de laatste les van het opleidingsjaar door de lesgevers. Voor shiatsu is er eenmaal per jaar in juni een aparte examendag.
Voor de toetsing van de eventueel extra verplichte basismodules zie bij de info rond de basismodules.